KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

- Zamierzenia dydaktyczne

Tematyka na miesiąc maj dla grupy II:


1.Nasze ulubione książki

2.W świecie zawodów

3.Mama jest najważniejsza

4.Moja rodzina

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Dziecko:
 -wymienia nazwy różnych zawodów i ich atrybuty ,wyjaśnia,  czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód (np. sprzedawca, policjant, listonosz, malarz, lekarz, architekt, kucharz, elektryk, itp.)

-wypowiada się na temat zawodów rodziców

-utrwala nominały wybranych monet i banknotów i doskonali umiejętność posługiwania się nimi w praktyce*

-nazywa  członków rodziny   oraz określa relacje miedzy nimi , stopień pokrewieństwa

-buduje wypowiedzi poprawne pod względem fleksyjnym, gramatycznym i składniowym *
- rozpoznaje litery odpowiadające głoskom w podanych wyrazach, czyta  sylaby,  wyrazy ,prosty tekst ze zrozumieniem*

- uzupełnia luki w wyrazach odpowiednimi literami*
- wymienia ulubionych autorów książek dla dzieci (np. Brzechwa, Tuwim, Andersen) i niektóre ich utwory

-opowiada treść ulubionej książki

-słucha uważnie dłuższych opowiadań i wierszy
-wymienia rodzaje książek i ich przeznaczenie ( słownik, atlas, encyklopedia i inne)*
-rozumie  znaczenie książek dla człowieka : wyjaśnia przysłowie „dom bez książek , to jak dom bez okien”
-układa w kolejności obrazki związane z powstaniem książki , wymienia zawody związane z powstaniem książki*
-sprawnie liczy posługując się liczebnikami głównymi i porządkowymi

-rozwiązuje zadania z treścią*-
-doskonali  umiejętność śpiewania piosenek( wyraziście i poprawnie artykułuje śpiewany tekst, prawidłowo reguluje oddech podczas śpiewania) i odtwarzania prostych układów tanecznych
-podejmuje spontaniczne zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym korzystając w bezpieczny sposób z dostępnego sprzętu
-aktywnie uczestniczy w grach  zespołowych i zabawach    z elementem współzawodnictwa organizowanych  przez nauczycielkę
-rozwiązuje i przedstawia zagadki pantomimiczne
-recytuje wiersze indywidualnie i z podziałem na role nadając odpowiednią intonację wygłaszanym treściom
-doskonali umiejętność  sprawnego posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do orientacji przestrzennej, kierunkowej i cech wielkościowych

-wykonuje prace plastyczne  związane z aktualną tematyką

* umiejętności przewidziane dla dzieci starszych

Tematyka na miesiąc kwiecień dla grupy II:


1.Witaj wiosno

2.Jak mądrze korzystać z nowoczesnych technologii

3.Mali odkrywcy przyrody

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:
Dziecko:
-poznaje literę h, H (postać drukowana i pisana) ,nazywa i rozpoznaje  literę „h” wśród innych liter i w tekście

-odtwarza kształt litery „h” z wykorzystaniem różnorodnych materiałów, kreśli litery w liniaturze po śladzie i samodzielnie*

-odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter, układa wyrazy z liter alfabetu ruchowego jako podpisy do obrazków*

-czyta prosty tekst ze zrozumieniem**

-wymienia zwiastuny wiosny: powracające ptaki , pierwsze kwiaty , pąki na drzewach, wybudzanie się zwierząt z zimowego snu, coraz dłuższe dni

-określa zjawiska atmosferyczne  i pogodę charakterystyczną dla wczesnej wiosny : robi się coraz cieplej,  częste zmiany pogody , padają deszcze, wieją wiatry, mgły.

-wyjaśnia zjawisko powstawania deszczu*

-wymienia i rozpoznaje na ilustracji przynajmniej 3 wiosenne kwiaty

-wyjaśnia zjawisko przylotu ptaków z Afryki

- nazywa i rozpoznaje przynajmniej 2 gatunki ptaków  przylatujących do nas wiosną
-poznaje  liczby 13 ,14 , 15 i ich zapisy graficzne

- śpiewa piosenki o tematyce wiosennej wyraźnie i dokładnie  odtwarzając tekst

-wymyśla swój układ ruchowy do piosenki*
-doskonali różne formy ruchu :podskoki, czworakowanie, rzuty do celu, chód równoważny, bieg
-  wymienia nowoczesne urządzenia techniczne: komputer, smartfon, tablet i inne

- określa zasady bezpiecznego korzystania z komputera i z internetu

-dostrzega  powtarzalność układów, kontynuuje sekwencje graficzne, ruchowe i dźwiękowe   

- nabywa umiejętność kodowania i odkodowywania informacji

- nazywa owady żyjące na terenie łąki i ogrodu(biedronka, motyl, pszczoła, mrówki )

-określa rolę, jaką pełnią niektóre owady w środowisku przyrodniczym

 -potrafi nazwać i uszeregować kolejne stadia rozwoju motyla(jajo, gąsienica, poczwarka, imago)*

-poznaje sposób odżywiania się i poruszania ślimaków
- sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 10 na konkretach
– prawidłowo odczytuje zapis matematyczny z użyciem cyfr i znaków działań*
- porządkuje zbiory rosnąco ze względu na liczbę elementów
-wykonuje prace plastyczne związane z aktualną tematyką samodzielnie wybierając technikę  oraz materiały potrzebne do ich wykonania

* umiejętności przewidziane dla dzieci starszych

 

 

Tematyka na miesiąc marzec dla grupy II:

 1. Ziemia – błękitna planeta
 2. Wyprawa w kosmos
 3. Woda źródłem życia
 4. Wielkanoc

Planowane osiągnięcia dziecka. Dziecko:

- dostrzega odmienność fauny i flory w epoce prehistorycznej ziemi 

-wskazuje na globusie biegun północny i południowy(Arktyka i Antarktyda), równik, wymienia nazwy i wskazuje na mapie i globusie przynajmniej 2 kontynenty*

-rozpoznaje na ilustracjach  i nazywa zwierzęta  charakterystyczne dla danego kontynentu( przynajmniej 3)

−wzbogaca swoją wiedzę o ciekawostki dotyczące ludzi, miejsc, zwierząt żyjących w różnych miejscach świata

-potrafi nazwać i uszeregować kolejne stadia rozwoju motyla (jajo, gąsienica, poczwarka, imago)*

-wykonuje działanie dodawania z jednym pustym miejscem*

- rozwiązuje proste zadania matematyczne z użyciem znaków i cyfr*

-poprawnie używa liczebników porządkowych 1-10*

−rozpoznaje i nazywa figury geometryczne płaskie

-ustala w toku doświadczeń , że woda przyjmuje kształt naczynia w jakim się znajduje i  że ilość płynów zawartych w naczyniach nie zależy od kształtu tych naczyń*

-wzbogaca wiedzę   i słownictwo dotyczące kosmosu: wyjaśnia w podstawowym zakresie następstwa ruchu ziemi wokół słońca i wokół własnej osi(pory roku, dzień i noc) , wzbogaca słownictwo o nowe wyrazy: planeta, kometa, układ słoneczny i inne* 
–rozumie konieczność oszczędzania wody- wyjaśnia znaczenie wody dla świata ludzi, roślin i zwierząt

-wymienia niektóre negatywne i pozytywne skutki działalności człowieka w  środowisku wodnym

-oszczędza wodę podczas mycia rąk

 -poszerza i utrwala wiedzę na temat tradycji, symboli i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi

  -poznaje litery : g. G ,ł, Ł, f , F, j, J. ( postać drukowana i pisana): nazywa i rozpoznaje nowopoznane  litery wśród innych liter i w tekście, odtwarza kształty nowopoznanych  liter ( z plasteliny, z drucików kreatywnych, ,pasków papieru itp.). ,kreśli nowopoznane litery  w liniaturze po śladzie i samodzielnie*

-doskonali umiejętność czytania- układa i  czyta  krótkie wyrazy  z poznanych liter , przyporządkowuje podpisy do obrazków, wybiera z tekstu zdania pasujące do ilustracji , czyta prosty tekst ze zrozumieniem , rozwiązuje rebusy obrazkowo-literowe i obrazkowo-sylabowe *

 -wykonuje akompaniament do utworów muzycznych na instrumentach perkusyjnych(tworzenie orkiestry)

-wykonuje prosty układ taneczny z wykorzystaniem papierowych rurek

-czynnie uczestniczy w spontanicznych i zorganizowanych zabawach ruchowych na świeżym powietrzu

-kształci sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami i ćwiczenia grafomotoryczne

 

* umiejętności przewidziane dla dzieci starszych

Tematyka na miesiąc luty dla grupy II:

1.W krainie muzyki
2. Mali artyści
3. W teatrze                                                                                 
  
Planowane osiągnięcia dziecka:

- kształci postawę aktywnego odbiorcy muzyki: ogląda koncerty muzyki poważnej on-line,  odtwarza swobodnym ruchem charakter słuchanej  muzyki, wzbogaca słownictwo  o nowe zwroty i wyrażenia (filharmonia, batuta, kompozytor) oraz nazwy instrumentów muzycznych,

-poszerza wiedzę  na temat teatru o nowe wyrażenia(np. kulisy, garderoba, sufler, rekwizyty) oraz  sposobu zachowania się w teatrze podczas spektaklu

-kształci umiejętności aktorskie poprzez udział  w zabawach parateatralnych

-rozpoznaje i nazywa podstawowe rodzaje malarstwa ze względu na temat :martwa natura, portret, pejzaż, scenka rodzajowa

- dokonuje swobodnej interpretacji obrazu w stylu kubizmu zgodnie z własną pomysłowością i wyobraźnią

-nazywa swoje uczucia podczas oglądania dzieł sztuki, słuchania muzyki, oglądania występu baletowego

-przyporządkowuje cyfry zbiorom o odpowiedniej liczbie elementów

-prawidłowo wstawia między cyfry znaki < ,>,= i poprawnie odczytuje zapisy matematyczne z użyciem znaków =, < ,>  np. 3 < 8 *

-dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10-ciu i więcej , wg możliwości dzieci

-układa zapis dodawania i odejmowania z wykorzystaniem cyfr i znaków +, - ,=*

-prawidłowo odczytuje matematyczny zapis dodawania i odejmowania*np. 2+3=5

- rozwiązuje proste zadania matematyczne z użyciem znaków i cyfr*

-poznaje litery r, R, w, W, s, S, z, Z ( postać drukowana i pisana): nazywa i rozpoznaje nowopoznane  litery wśród innych liter i w tekście, odtwarza kształty nowopoznanych  liter z wykorzystaniem  pasków papieru, plasteliny, drucików itp. ,kreśli nowopoznane litery  w liniaturze po śladzie i samodzielnie*

-doskonali umiejętność czytania- układa i  czyta  krótkie wyrazy  z poznanych liter ,czyta prosty tekst dialogowy ,czyta prosty tekst ze zrozumieniem ,wybiera z tekstu zdania pasujące do ilustracji, uzupełnia zdania odpowiednimi wyrazami*

-doskonali wrażliwość muzyczną - rozpoznaje i nazywa dźwięki instrumentów muzycznych, odtwarza struktury dźwiękowe wg wzoru ,liczy usłyszane dźwięki i różnicuje siłę natężenia dźwięków- lekkie, mocne , swobodnie interpretuje ruchem krótkie utwory instrumentalne, wymienia nazwy solmizacyjne nut, śpiewa gamy oraz rymowanki na dźwiękach gamy, reaguje odpowiednim ruchem na wartości nut( cała nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemka)

-gromadzi doświadczenia plastyczne poprzez wykonywanie prac różnymi technikami: praca plastyczna „Klaun” -składanie papieru wg wzoru ;  malowanie obrazu;  wykonanie kukiełek z wykorzystaniem rolek po papierze, kompozycja z serduszek -walentynkowa laurka, „Wąż”- ozdabianie konturu węża kolorowymi plamami , maski karnawałowe i inne

-doskonali zwinność i skoczność poprzez udział w ćwiczeniach i zabawach ruchowych

 

* umiejętności przewidziane dla dzieci starszych

Tematyka na miesiąc styczeń dla grupy II:

1. Skok w Nowy Rok
2. Sporty zimowe
3. Z pamiętnika babci i dziadka
4. Eksperymenty z wodą i śniegiem

 

Planowane osiągnięcia dziecka:

- rozumie pojęcie „drzewo genealogiczne” i porządkuje chronologicznie członków rodziny: od dziadków do

rodzeństwa
-opowiada, jak  wspólnie spędza czas z dziadkami
-obserwuje pogodę i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy; przyporządkowuje określone zjawiska atmosferyczne i przyrodnicze porom roku

-poprawnie posługuje  się pojęciami dotyczącymi następstw czasu- wymienia w kolejności dni tygodnia, pory roku , wymienia nazwy przynajmniej 6-ciu miesięcy* trzech miesięcy ; określa ,ile lat kończy w tym roku i wie, w jakim miesiącu ma urodziny
-wymienia nazwy przynajmniej 3 zimowych dyscyplin sportowych, sprzętu sportowego oraz osób uprawiających określone sporty zimowe
- wymienia zasady bezpiecznej zabawy na śniegu  i lodzie
-wymienia konsekwencje zabaw w miejscach niedozwolonych
-planuje harmonogram dnia z zachowaniem właściwych proporcji między pracą, zabawą a odpoczynkiem

-wymienia znaczenie ruchu i świeżego powietrza dla zdrowia
-określa fizyczne cechy wody: bez smaku, zapachu, przybiera kształt naczynia ,w jakim się znajduje
-wyjaśnia pojęcie stałości objętości wody*
-wymienia  trzy stany skupienia wody  ( ciecz ,para wodna, lód),
-określa zmiany , jakie nastąpiły w wyniku doświadczeń i formułuje wnioski z przeprowadzonych doświadczeń
-poznaje litery b, B, ,c, C, n, N, p, P,( postać drukowana i pisana); rozpoznaje nowopoznane litery spośród innych liter i w tekście, kreśli litery w liniaturze po śladzie i samodzielnie*
- odczytuje sylaby, krótkie wyrazy  z poznanych liter, układa wyrazy z rozsypanki literowej  i sylabowej , rozwiązuje rebusy obrazkowo-sylabowe ,dopasowuje zdania do obrazków*
-poznaje liczby 9, 0 w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym oraz ich obrazy graficzne -cyfry*
-porównuje liczebność dwóch zbiorów użyciem słów: mniej o …, więcej o……., tyle samo
-utrwala znaki  =, < ,> ,poprawnie odczytuje zapisy matematyczne z użyciem znaków =, < ,>*
- układa zbiory i cyfry w ciągu rosnącym i malejącym*
-dodaje i odejmuje na konkretach
-rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach*
-dobiera odpowiednie monety do zakupów za określoną cenę*
-doskonali umiejętności kreślenia wzorów i liter w sposób płynny*
-wykonuje prace plastyczne związane z aktualną tematyką różnymi technikami: malowanie, wycinanie ,lepienie
- potrafi swobodnie, według własnego pomysłu, interpretować muzykę ruchem;  potrafi przedstawiać ruchem
treść piosenki
-doskonali umiejętność toczenia piłki w tunelu oraz przeskoku przez przeszkody

* umiejętności przewidziane dla dzieci starszych

Tematyka na miesiąc grudzień dla grupy II:

1. Moja rodzina
2. Jak być dobrym dla innych?
3. Boże Narodzenie

 

Planowane osiągnięcia dziecka:

-nazywa członków rodziny i określa  relacje między nimi
-opisuje ,jaką rolę pełnią członkowie jego rodziny
-opowiada, jak  wspólnie spędza czas z rodziną
--definiuje, czym jest dobroć, miłość, przyjaźń

-podejmuje próby rozwiązania konfliktu na drodze negocjacji, kompromisu

-ocenia własne zachowanie i zachowania innych wobec siebie

-wymienia zwyczaje i obrzędy związane ze świętami  Bożego Narodzenia (wigilia , wigilijne potrawy, dzielenie się opłatkiem, choinka, śpiewanie kolęd  
-rozwiązuje i przedstawia zagadki pantomimiczne związane ze świętami Bożego Narodzenia
-poznaje litery y, Y, ,d, D,( postać drukowana i pisana); rozpoznaje nowopoznane litery spośród innych liter i w tekście, kreśli litery w liniaturze po śladzie i samodzielnie*
- odczytuje sylaby, krótkie wyrazy  z poznanych liter, układa wyrazy z rozsypanki literowej  i sylabowej ,      rozwiązuje rebusy obrazkowo-sylabowe ,dopasowuje zdania do obrazków*
-poznaje liczby 7,  8 w aspekcie głównym, porządkowym i miarowym oraz ich obrazy graficzne -cyfry*
-porównuje liczebność dwóch zbiorów użyciem słów: mniej o …, więcej o……., tyle samo

-posługuje się znakami  =, < ,> ,poprawnie odczytuje zapisy matematyczne z użyciem znaków =, < ,>*

- wykonuje prace plastyczne związane z aktualną tematyką różnymi technikami i z wykorzystaniem różnych materiałów: Anioły (z papieru składanego w harmonijkę), Geometryczne choinki, Mikołaj( z papierowego talerzyka), Choinki( z piórek) i inne
-śpiewa piosenki i kolędy indywidualnie i w grupie zachowując tempo i rytm, wyraźnie odtwarzając tekst

-doskonali chód równoważny poprzez przejście po wąskiej ławeczce z wykonywaniem zadań dodatkowych

 

* dzieci starsze                                                       

Tematyka na miesiąc listopad dla grupy II:

 1. Polskie symbole narodowe
 2. Zwierzęta przygotowują się do zimy 
 3. Polska w legendach
 4. Czyste powietrze wokół nas

 

Planowane osiągnięcia dziecka: 

- opowiada , w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy: gromadzenie zapasów, zasypianie, odlot ptaków do ciepłych krajów, zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór

-rozpoznaje na obrazku przynajmniej trzy gatunki ptaków odlatujących do ciepłych krajów i trzy gatunki ptaków pozostających na zimę*

-rozpoznaje polskie symbole narodowe: flaga, godło, hymn

- zachowuje  właściwą postawę podczas śpiewania  hymnu narodowego
-wskazuje na mapie granice państwa, stolicę ,Łódź, Wisłę ,góry, morze*,

- wymienia tytuły i opowiada treść  przynajmniej 2 legend polskich
- wymienia czynniki powodujące zanieczyszczenie powietrza (spaliny ,dym z kominów , papierosy , pożary itp.) oraz sposoby zapobiegania zadymieniu środowiska (program przedszkolnej edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”)

-doskonali umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 7-ciu

-dostrzega oś symetrii i wskazuje lewą i prawą stronę własnego ciała

-rozumie odwrotność strony lewej i prawej u osoby stojącej naprzeciwko*

-poznaje liczbę 7 w aspekcie kardynalnym , porządkowym, miarowym i jej odpowiednik graficzny – cyfrę*

-poznaje litery :T, Tl ,L,  k, K,, u, U (postać drukowana i pisana)*

-odczytuje sylaby, krótkie wyrazy z poznanych liter, czyta teksty obrazkowo-literowe*

-odtwarza kształt liter poprzez lepienie z plasteliny, przy pomocy drucików kreatywnych, układanie                z pasków papieru i wg pomysłów dzieci*

-kreśli litery w liniaturze po śladzie i samodzielnie*

-aktywnie uczestniczy w zabawach z akompaniamentem muzycznym
-śpiewa indywidualnie i z całą grupą hymn Polski, piosenki :„Jestem Polakiem” „Piosenka o zimowym śnie” zachowując tempo i rytm

-doskonali umiejętność rzutu, celowania i toczenia 

-przestrzega zasad „ fair play” podczas zabaw z elementem rywalizacji
- wykonuje prace plastyczne różnymi technikami : lepienie z masy solnej „Toruńskie pierniki”,

składanie papieru w harmonijkę „Jeż” , malowanie farbami „ Czysty świat wokół nas” ,”Godło Polski” – tło wykonane z użyciem patyczków higienicznych    i inne   

* dzieci starsze                                                    

Tematyka na miesiąc październik dla grupy II:

1.Taniec jesiennych liści

2.Jesień na straganie

3. Jesienna ścieżka zdrowia

4.Co dzieci powinny wiedzieć o swoich zębach

Planowane osiągnięcia dziecka: 

-  rozpoznaje i nazywa  większość warzyw i owoców ,również zmysłem dotyku i smaku

-wskazuje i nazywa części jadalne warzyw: korzeń , łodyga, liście, kwiat, opisuje budowę owocu: skórka , owocnia, komora nasienna*

- wymienia cechy charakterystyczne jesieni: przebarwianie liści, spadanie liści z drzewa, krótsze dni, dłuższe noce, deszcze, chłodniejsze dni

- rozpoznaje drzewa po kształcie liści, owocach i nasionach: dąb kasztanowiec, klon, jarzębina,

- wyjaśnia zjawisko opadania liści jesienią

- prawidłowo segreguje  odpady do poszczególnych pojemników

-wyjaśnia pojęcie słowa „recykling”; wymienia  jakie przedmioty można uzyskać z recyklingu (ręczniki papierowe, papier toaletowy, polary, szkło i inne)

- wskazuje lewą i prawą stronę swojego ciała

-poznaje liczby 3,4,5 ,6 w aspekcie kardynalnym , porządkowym, miarowym i ich odpowiedniki graficzne - cyfry

--wyrównuje liczebność zbioru do wskazanej przez n-lkę liczby elementów

-klasyfikuje i segreguje klocki Dienes’a według 2 lub  3 cech* jednocześnie: kształtu, wielkości i koloru

-wyróżnia głoski w wyrazie(pierwszą, ostatnią , w środku -wg możliwości dzieci)*

-liczy wyrazy w zdaniu

-poznaje litery a, A, e, E, i, I, t, T, m, M (postać drukowana i pisana)

-odtwarza złożone rytmy dźwiękowe według instrukcji nauczycielki z wykorzystaniem instrumentu perkusyjnego

-rytmicznie porusza się zgodnie z akompaniamentem muzycznym (bieg, cwał, podskoki, marsz)

- wymienia wartości odżywcze warzyw i owoców oraz ich znaczenie dla zdrowia człowieka

-wymienia produkty zdrowe i szkodliwe dla zdrowia

-komponuje własne posiłki (stół szwedzki) z wykorzystaniem warzyw

-wykonuje prace plastyczne związane z aktualną tematyką różnymi technikami: origami z kółek, stemplowanie, wylepianie z plasteliny, wycinanie : Winogrona z, Wesołe warzywa, Parasol w deszczu, Jesienny las

-doskonali umiejętność  czworakowania  i chodu równoważnego

                                                                

Tematyka na miesiąc wrzesień :
 
 1. W moim przedszkolu
 2. Bezpieczna droga do przedszkola
 3. Nikt w przedszkolu się nie nudzi
 4. Poznajemy samych siebie
 
Planowane osiągnięcia dziecka: 
-przestrzega wspólnie ustalonych zasad  Kodeksu Przedszkolaka
--wyraża emocje za pomocą gestów, mimiki i ekspresji ruchowej
-doskonali umiejętności grafomotoryczne poprzez  rysowanie po wykropkowanym śladzie, miedzy dwoma liniami, wycinaniu po linii
-doskonali słuch fonemowy dzieląc zdania na wyrazy, wyrazy na  sylaby,
-wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie wyrazów*
-poznaje literę O, o ( postać drukowana i pisana)*,
- buduje dłuższe wypowiedzi na  temat swoich zainteresowań, ulubionych czynności,  sukcesów,
-określa prawą i lewą stronę ciała*
-ustala położenie przedmiotów w przestrzeni stosując odpowiednie zwroty: na, przed, za, obok itp.
-przelicza elementy zbiorów i porównuje ich liczebność z użyciem określeń: więcej, mniej, tyle samo
-poznaje liczbę 1 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; utrwala  wygląd cyfry 1
-śpiewa poznane piosenki   indywidualnie i w grupie dokładnie i  wyraźnie  odtwarzając tekst*
-nazywa zagrożenia i odpowiednio dobiera służby ratunkowe (policja, straż pożarna, pogotowie)
-zna numery alarmowe
-zna swój adres zamieszkania
-rozpoznaje miejsca wyznaczone do przechodzenia przez jezdnię                     
-nazywa i rozpoznaje dotykiem i w otoczeniu kształt koła, kwadratu, trójkąta i prostokąta *
-prawidłowo i bezpiecznie posługuje się nożyczkami -aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych zachowując zasady bezpieczeństwa

 

 

Tematyka na miesiąc czerwiec :
1.Wszystkie dzieci nasze są….
2.Wczesne lato
3.Wakacje tuż, tuż
Planowane osiągnięcia dziecka:
- nazywa ludzi różnych ras ,określa miejsca ich zamieszkania, warunki klimatyczne , w jakich żyją
- wie ,że wszyscy ludzie na świecie bez względu na płeć, kolor skóry, narodowość mają takie same prawa
i takie same marzenia
-wymienia podstawowe prawa człowieka (dziecka): prawo do miłości , zabawy, nauki, niedoznawania
krzywd itp.
-nazywa zjawiska atmosferyczne i pogodowe występujące wczesnym latem: ulewny deszcz, burze ,
bezchmurne niebo, upały ,tęcza
-zauważa ,że latem są dłuższe dni i krótsze noce
-wymienia nazwy i rozpoznaje owoce sadu i lasu, niektóre kwiaty i owady
-utrwala wygląd krajobrazu górskiego, nadmorskiego i wymienia ich charakterystyczne elementy
-wymienia zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych zabaw: wie, że nie wolno wkładać
do ust ani jeść nieznanych roślin ( jagód, grzybów),nie wolno zbliżać się do nieznajomych zwierząt, kąpiel
w dozwolonych miejscach i pod opieką dorosłych itp.
-zna swój adres zamieszkania
-wie, komu i w jakiej sytuacji można podawać informacje o sobie
-wyznacza wynik dodawania i odejmowania licząc na konkretach
-dodaje i odejmuje z wykorzystaniem cyfr i znaków matematycznych*
-czyta wyrazy, krótkie teksty, rozwiązuje krzyżówki, rebusy itp.*
* dzieci starsze
 
 
Tematyka na miesiąc maj:
     1.Moje ulubione książki
     2.Łódź moja mała ojczyzna
     3.Moja rodzina i ja
Planowane osiągnięcia dziecka.  
Dziecko:
-wypowiada się na temat treści wysłuchanych utworów literackich  
-wymienia zasady korzystania z książek
-zna kolejne etapy powstawania książki
-opisuje różnice między biblioteką a księgarnią
-rozwiązuje zagadki literackie
-wymienia ( dz. młodsze) przynajmniej dwóch autorów książek dla dzieci; (dz. starsze) czterech oraz ich najbardziej znane utwory
-recytuje z pamięci przynajmniej dwa wiersze polskich autorów
-wykonuje zakładkę do książki wg własnego pomysłu
-poznaje niektóre fakty z przeszłości Łodzi, rozpoznaje herb i hymn Łodzi, wskazuje lokalizację Łodzi na mapie Polski, wymienia i rozpoznaje na ilustracjach najważniejsze miejsca w Łodzi(zabytki, instytucje, place, ulice)*
-wymienia członków swojej rodziny i potrafi określić ich stopień pokrewieństwa (babcia to mama mojej mamy, mojego taty, ciocia to siostra mojej mamy itd.)
-wie, na czym polega praca zawodowa  rodziców
-wykonuje prezenty  dla swoich rodziców
-poznaje liczby 9, 10, 0  oraz  ich odpowiedniki graficzne -cyfry oraz utrwala je poprzez różnorodne ćwiczenia*
-układa zapis działania matematycznego dodawania i odejmowania z użyciem znaków i cyfr*
-poznaje litery ł, Ł, z, Z, h, H( postać drukowana i pisana), rozpoznaje  nowopoznane litery wśród innych liter                    i w tekście, odtwarza kształt liter, kreśli litery po śladzie i samodzielnie ,odczytuje sylaby, krótkie wyrazy  
z poznanych liter, układa wyrazy z liter alfabetu ruchowego jako podpisy do obrazków*
 -wykonuje różnorodne ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania
* dzieci starsze

                                   

                                                    

Tematyka na miesiąc kwiecień :
     1. Wielkanoc
     2. Chrońmy naszą planetę           
     3. Jestem Polakiem i Europejczykiem
Planowane osiągnięcia dziecka:  
Dziecko:
-zna obrzędy wielkanocne (malowanie, ozdabianie jaj, święcenie pokarmu, śmigus-dyngus)
- opowiada, jak powinien wyglądać świąteczny stół i jakie potrawy powinny na nim się znaleźć
-wymienia negatywne działanie człowieka na środowisko naturalne: spaliny samochodowe, dym z kominów, ścieki, śmieci, hałas,
-wymienia niektóre działania człowieka podejmowane w celu ochrony środowiska: segregacja śmieci, budowa oczyszczalni ścieków, oszczędzanie wody, zbiórka surowców wtórnych,
-stosuje działania chroniące środowisko na terenie przedszkola i domu rodzinnego: zakręca krany, wyłącza zbędne oświetlenie, nie płoszy ptaków i zwierząt, nie łamie gałęzi
-rozpoznaje  nasze symbole narodowe:
−zna treść legend dotyczących historii powstania państwa polskiego i miast polskich: Warszawy  i Krakowa*
-wyszukuje herby Warszawy i Łodzi spośród innych herbów
− nazywa i wskazuje na mapie największe rzeki Polski – Wisłę i Odrę, morze – Bałtyk, góry –Tatry , Warszawę ,  Kraków i Łódź
-wymienia i rozpoznaje symbole UE*
-poznaje litery j ,J, w, W, f, F, ( postać drukowana i pisana), rozpoznaje  nowo poznane litery wśród innych liter  i w tekście, odtwarza kształt liter, kreśli litery po śladzie i samodzielnie ,odczytuje sylaby, krótkie wyrazy  
z poznanych liter, układa wyrazy z liter alfabetu ruchowego jako podpisy do obrazków*
-poznaje liczbę 8  oraz  jej odpowiedni graficzny -cyfrę oraz utrwala ją poprzez różnorodne ćwiczenia*
-zapisuje działania stosując znaki „+” i „=”*
-kreśli wzory i szlaczki po śladzie i między dwoma liniami
-koloruje obrazki bez wychodzenia poza kontur
* dzieci starsze